Guia Club Alumni

Què són els clubs Alumni?

Són uns espais de trobada entre persones que estan o han estat vinculades a la Universitat de Girona, que permeten compartir coneixement, iniciatives i experiències. Poden tenir a veure amb interessos acadèmics i de recerca, o poden estar relacionats amb activitats esportives o de lleure.Qui pot formar part d’un club Alumni?

Totes les persones que estiguin registrades com a Alumni de la Universitat, i tots els estudiants actuals.Qui pot proposar un club Alumni?

Ha de ser donat d’alta al registre d’Alumni de la Universitat.Quin és l’objectiu?

L’objectiu és fomentar la relació entre persones que han estudiat a la Universitat amb uns interessos comuns. Els club Alumni els ofereixen la possibilitat de continuar vinculats a la institució i els donen l’oportunitat de desenvolupar iniciatives i compartir coneixement en un espai virtual de participació.  Com funcionen els clubs Alumni?

La persona que proposa el club, un cop aprovada la iniciativa pels responsables del programa Alumni, obre un grup en un dels canals de missatgeria/ xarxes que es proposen. Exercirà les funcions d’administrador i de moderador. La Universitat no es fa responsable del funcionament dels canals, però ofereix el suport que sigui necessari per al bon desenvolupament de les activitats proposades, si escau. Les persones que en facin un mal ús podran ser apartades del grup per qui n’exerceixi l’administració.